• Nasza oferta

     • STATUT PRZEDSZKOLA

     • Statut

       Miejskiego Przedszkola nr 48

      w Katowicach

       

      Wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r. uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6/2021z dnia 14.09.2021r.

       

      PODSTAWY PRAWNE STATUTU:

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
        z 2017 r. poz. 60);
      3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
      4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
      5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).
      6. Akty wykonawcze do wskazanych ustaw.

       

      Dział I. Postanowienia ogólne

      Rozdział 1. Przepisy definiujące

       

      § 1.

      Definicje

      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

      1. Przedszkole – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach;
      2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 108;
      3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 48 w Katowicach;
      4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
      5. Wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć Wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, a także oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
      6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Katowice;
      7. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
      8. Poradni psychologiczno- pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

       

      Rozdział 2. Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu

      § 1.

      Nazwa Przedszkola

      1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach.
      2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Sokolskiej 56a, 40-124 Katowice.
      3. Przedszkole dysponuje pieczątką o treści:

       Miejskie Przedszkole nr 48

       ul. Sokolska 56a

       40-124 Katowice

       tel. 32 258 22 13

      1. Przedszkole jest jednostką publiczną.
      2. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

       

      § 2.

      Dane jednostki

      1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40– 098 Katowice.
      2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty
       w Katowicach.
      3. Przedszkole jest jednostką organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
      4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
      5. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku
       z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
      6. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:
      1. salami zajęć dla poszczególnych oddziałów;
      2. pomieszczeniami administracyjno- gospodarczymi, kuchnią i jej zapleczem;
      3. szatnią dla dzieci;
      4. pomieszczeniem socjalnym dla pracowników administracji i obsługi;
      5. pokojem nauczycielskim;
      6. gabinetem psychologa i logopedy.
      1. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
      2. Koszt pobytu dziecka w Przedszkolu uchwala Rada Miasta Katowice.
      3. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie od poniedziałku do piątku, w wymiarze 6 godzin dziennie.
      4. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzystają z Przedszkola nieodpłatnie.
      5. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

       

      Rozdział 3. Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji

       

      § 1.

      Cele i zadania Przedszkola

      1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania w niej ustalonych, w tym zadania przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci osiągnięć dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

      2. Głównymi celami działalności Przedszkola jest:

       1) szeroko rozumiane dobro dziecka;

       2) realizacja podstawy programowej przez dobrze wyszkoloną kadrę;

       3) realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.

       

      3. Przedszkole:

      1. zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
      2. zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno- społeczny,
       emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami
       psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy i aktywności dziecka;
      3. realizuje opiekę, nauczanie i wychowanie w oparciu o program wychowania przedszkolnego zawierający wszystkie treści podstawy programowej, w tym również treści wychowawcze i profilaktyczne, dopuszczony do użytku przez Dyrektora Przedszkola na podstawie opinii Rady Pedagogicznej;
      4. zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
      5. kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
      6. umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
      7. wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności, w przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym uwzględnia ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje;
      8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
      9. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
      10. zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki;
      11. zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności                                            i indywidualizacji.

      4. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3- 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

      1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola.
      2. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie uroczystości przedszkolnych i narodowych, eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkolnych oraz organizowanie spotkań, wyjść, wyjazdów, wycieczek w miarę możliwości organizacyjnych.
      3. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, czyli
       w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym.

       

      § 2.

      Cel wychowania przedszkolnego

       

      1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
      2. Dla realizacji celu wychowania przedszkolnego Przedszkole realizuje następujące zadania:
      1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
      2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
      3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
      4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
      5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
      6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
      7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
      8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
      9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
      10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
      11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
      12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
      13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
      14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
       o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
      15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
      16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury
       i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
      17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

      3. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

      1)  możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

      2)  specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

      3)  potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

      4)  organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

      5)  organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

      6)  wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

       

      § 3.

      Zadania Przedszkola

       

      1. Zadaniem Przedszkola jest:

      1. zorganizowanie opieki dzieciom w wieku 3-6 lat oraz zapewnienie im edukacji zgodnej                         z obowiązującą podstawą programową oraz innymi przepisami prawa;
      2. rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci a także wychowanie w ścisłym kontakcie                             i współpracy z ich rodzicami;
      3. zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jak w budynku przedszkola jak i poza nim;
      4. dostosowanie poziomu zajęć kierowanych i niekierowanym w tym szczególnie gier i zabaw, w taki sposób, aby każde dziecko osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości i rozwijało się zgodnie ze swoim potencjałem;
      5. przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych uznanych przez rodziców za istotne w wychowywaniu dzieci;
      6. budowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych;
      7. wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie samego;
      8. systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
      9. kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu;
      10. rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój, a także możliwości  i potrzeb indywidualnych dzieci;
      11. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – osiągniecie odpowiedniego poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole;
      12. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      13. organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju;
      14. wspieranie rodziców oraz nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, a w przypadku nauczycieli doskonalenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
      1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

       

      § 4.

      Cele, zadania i formy realizacji w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

       

      1. Przedszkole udziela wychowankom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizuje tę pomoc.
      2. Za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiada Dyrektor.
      3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu polega na rozpo­znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa
       w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

      3a. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
      i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

      1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy           z dzieckiem oraz przez zinte­growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
      1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
      2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
      3. porad i konsultacji.
      1. Wszystkie formy pomocy p-p organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy p-p w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.
      2. Pomocy p-p w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący                      w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy p-p, w szczególności psycholodzy, logopedzi                                  i rehabilitanci (zwani specjalistami), którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.

       

      1. Pomoc p-p jest organizowana i udzielana we współpracy z:
      1. rodzicami dzieci;
      2. poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi;
      3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
      4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
      5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
      1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu w szczególności:

      1) z niepełnosprawności;

      2) z niedostosowania społecznego;

      3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

      4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

      5) ze szczególnych uzdolnień;

      6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

      7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

      8) z choroby przewlekłej;

      9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

      10) z niepowodzeń edukacyjnych;

      11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

      12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

      9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

      1) rodziców;

      2) dyrektora przedszkola;

      3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty;

      4) pomocy nauczyciela;

      5) pracownika socjalnego;

      6) asystenta rodziny;

      7) kuratora sądowego;

      8) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

      10. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczestnictwo w formach pomocy określone jest na podstawie indywidualnych zasobów dziecka i dostosowane do jego możliwości.

      11. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
      i nieodpłatne.

      12. O ustalonych dla wychowanka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców wychowanka. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku.

      13. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

       

      § 5.

      Sposoby i warunki realizacji celów i zadań

       

      1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez zapewnienie następujących warunków:
      1. Prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
      2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
      3. Sprawowanie opieki nad dziećmi powierzone jest nauczycielkom, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w Przedszkolu i w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem;
      4. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. Wykorzystywanie do tego każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane;
      5. Prowadzenie zajęć kierowanych, zapewnianie czasu na spokojne spożywanie posiłków, odpowiedni odpoczynek i zapewnienie uroczystości przedszkolnych, wycieczek, jak również zajęć w zakresie i ubierania, rozbierania oraz innych czynności samoobsługowych i samodzielną zabawę;
      6. Poszanowanie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola, jak i na świeżym powietrzu;
      7. Organizowanie codziennych zajęć na świeżym powietrzu w celu doskonalenia motoryki i zaspokojenia potrzeby ruchu dzieci w każdej grupie wiekowej, z wyjątkiem sytuacji kiedy warunki pogodowe, w tym szczególnie zanieczyszczenie powietrza, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka;
      8. Organizowanie zajęć kierowanych z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
      9. Poprzez zabawę dzieci w Przedszkolu poznają alfabet liter drukowanych; zabawa jest najczęściej występującym rozwiązaniem metodycznym, które ma sprzyjać rozwojowi aktywności poznawczej dzieci;
      10. W Przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego;
      11. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko może ale nie musi się uczyć czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
      12. Nauczyciele diagnozują, rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne, czynniki środowiskowe, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia; jak również zaspokajając z czasie zajęć i w ramach odrębnych form zindywidualizowane potrzeby dzieci;
      13. Przedszkole jest również miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspierającym procesy adaptacyjne dziecka do nowych warunków;
      14. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
      15. Pobyt dzieci w Przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;
      16. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego;
      17. Przedszkole organizuje zajęcia muzyczno-rytmiczne, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki korekcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy; zajęcia te mogą być skorelowane z innymi zajęciami;
      18. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka w sposób uzgodniony z rodzicami i Dyrektorem;
      19. Nauczyciele zachęcają rodziców, a rodzice aktywnie się włączają do współpracy w realizację programu wychowania przedszkolnego;
      20. Nauczyciele opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole – rozumianą, jako analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wynikającą z prowadzonych przez nauczycieli obserwacji;
      21. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;
      22. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym; nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty;
      23. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola przedszkolnego, brane jest pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy;
      24. Zagospodarowanie aranżacji przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego Przedszkole zagospodarowuje ją w sposób, który pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania m.in. poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań; jako stałe przyjmuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy; jako czasowe przyjmuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy Przedszkola lub decyzjami zespołów nauczycieli;
      25. Dodatkowymi elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów; każde dziecko ma możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;
      26. Dodatkowymi elementem przestrzeni w Przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;
      27. Estetyczna aranżacja wnętrz Przedszkola umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów),a nawet ich komponowania;
      28. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;
      29. Współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami m.in. w środowisku lokalnym ukierunkowana jest na wzrost efektów w zakresie osiągnięć dzieci zarówno w obszarze edukacyjnym, jak również wychowawczym;
      30. Organizacja uroczystości, imprez, zajęć otwartych, zajęć prowadzonych z udziałem rodziców innych specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie i poza terenem Przedszkola wspiera wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój we wszystkich sferach wskazanych w podstawie programowej;
      31. Monitorowanie efektywności działań przez nauczycieli służy analizie, wyciąganiu wniosków i podnoszeniu jakości procesów edukacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczych przebiegających w Przedszkolu;
      32. Systematycznie wdrażane są innowacje o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym mające na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci.
      1. Przedszkole realizuje cele wynikające z podstawy programowej poprzez:
      1.  organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
      2.  dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
      3.  stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
      4.  indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
      1. Przedszkole realizuje cele i zadania, w szczególności poprzez:
      1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka m.in. przez:
      1. prowadzenie działalności diagnostycznej i stymulacyjno- kompensacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka,
      2. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
      3. dostosowywanie zadań i treści do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
      4. pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywności przez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy,
      5. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
      6. sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola,
      7. współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;
      1. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, m.in. przez:
      1. spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
      2. pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
      3. uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
      4. inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie dzieci współodpowiedzialności za własne zachowanie,
      5. ujednolicenie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka tym samym przygotowując je do efektywnego korzystania do nauki w szkole;
      1. rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. przez:
      1. udział w imprezach, konkursach i przeglądach przedszkolnych,
      2. organizację zajęć dodatkowych,
      3. działalność dzieci w kołach, stowarzyszeniach i teatrzykach przedszkolnych.

       

      Dział II Zarządzanie Przedszkolem

      Rozdział 1. Organy Przedszkola

       

      § 1.

      Organy Przedszkola

      1. Organami Przedszkola są:

      1. Dyrektor;
      2. Rada Pedagogiczna;
      3. Rada Rodziców.

      2. Każdy z wymienionych organów w dziale II § 1 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.

       

      § 1a.

      Dyrektor

       

      1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
      2. Dyrektor:
      1. kieruje jej bieżącą działalnością;
      2. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
      3. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
      4. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
      1. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
      1. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice;
      2. obowiązujących przepisów prawa.
      1. Dyrektor w szczególności:
      1. kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
      2. sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
      1. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów statutowych,
      2. wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych,
      3. wychowawczych, opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach w tym związanych
       z awansem zawodowym,
      4. monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności przedszkola,
      5. tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
      6. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
      7. analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
      8. inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
      9. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku,
      10. wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
      1. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
      2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
      3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;

      5a) dokonuje co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych
      i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

      1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
      2. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
      3. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
      4. współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
      5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
      6. egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników Przedszkola ustalonego w Przedszkolu porządku i bezpieczeństwa oraz dbania o czystość i estetykę Przedszkola;

      11a) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych;

      1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
      1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
       i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
      1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
      2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
      3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
      4. zapoznaje pracowników z zakresem ich obowiązków;
      5. organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;
      6. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenia BHP pracowników;
      7. terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;
      8. ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
      9. zaspokaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;
      10. prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników;
      11. zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.
      1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
      1. zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach;
      2. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
      3. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
      4. przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN;
      5. ustala organizację pracy Przedszkola.
      1. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
      1. wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
      2. sprawne funkcjonowanie jednostki;
      3. zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia;
      4. sprawną komunikację z rodzicami;
      5. systematyczne dbanie o wyposażenie Przedszkola;
      6. umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z Przedszkolem;
      7. zapewnienia warunki odpowiednie do rozwoju dzieci;
      8. wykorzystuje wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy Przedszkola;
      9. podejmuje działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne;
      10. w porozumieniu ze społecznością Przedszkola ustala i nadzoruje przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych
       i kryzysowych.
      1. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość:
      1. przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola;
      2. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;
      3. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;
      4. wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć,              w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;
      5. zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje                  o formie i terminach tych konsultacji;
      6. ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów wychowania przedszkolne.

      § 1b.

      Rada Pedagogiczna

       

      1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
      2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
      3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
      4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
      5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
      6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
       z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

      6a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie,
      z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

      1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
      2. Zebrania Rady są protokołowane w sposób wskazany przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
      3. Prawo do postanowień i wydawania opinii Rady Pedagogicznej wynika z obowiązujących przepisów prawa.
      4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Przedszkolu.
      5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
      1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
      2. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach (siatka godzin pracy nauczycieli);
      3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub jednostce,           po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
      4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
      5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
      6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
      1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
      1. organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
      2. projekt planu finansowego Przedszkola;
      3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
      4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
      1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na mocy głosowania, przyjmując zasadę zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      13a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

      13b. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

      1. Głosowanie odbywa się podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.

      14a. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie,
      z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

      1)  wiadomości e- mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

      2)  głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych
      w formie wideokonferencji.

      1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 11 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
      2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
      3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

       

      § 1c.

      Rada Rodziców

       

       1. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców i tryb wyboru rady oddziałów i Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.

      1a. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

      1b. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji jednostki.

      1c. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
       w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

       1. Rada Rodziców:
      1. uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy jednostki i zaspokojenia potrzeb dzieci;
      2. może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednostki;
      3. może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania jednostki do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
      4. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola;
      5. w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: Dyrektor, nauczyciele i inne zaproszone osoby;
      6. wyraża zgodę na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego, wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;
      7. wyraża zgodę na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.

       

      § 2.

      Zasady współpracy organów Przedszkola

       

      1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
      1. dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola;
      2. zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą;
      3. utrzymują relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
      1. Zasady współpracy między organami:
      1. współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy Przedszkola;
      2. organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku;
      3. każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji, zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji, wymiana informacji następowała poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów;
      4. organy mogą spotkać się w każdej chwili w zależności od potrzeb;
      5. wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.

      2a. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez:

      1)  zebrania;

      2)  narady;

      3)  zeszyt zarządzeń wewnętrznych;

      4)  tablice ogłoszeń dla rodziców;

      5)  tablicę informacyjną dla nauczycieli;

      6)  strony internetowe oraz inne ;

      7)  korespondencję.

      1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania, profilaktyki
       i kształcenia dzieci:
      2. Współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami odbywa się poprzez Radę Rodziców, jeżeli przepisy szczególne lub Statut nie stanowią inaczej.

       

      Rozdział 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola

       

      § 1.

      Zasady ogólne

       

      1. Każdy organ Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem oraz własnym regulaminem.
      2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach wychowania dzieci oraz rozwiązywania problemów Przedszkola.
      3. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor, który zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach, a także rozstrzyga o sprawach spornych między poszczególnymi organami.
      4. Jeżeli między organami Przedszkola wynikną kwestie sporne, Dyrektor kierując się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.
      5. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

       

       § 2.

      Postępowanie

       

      W Przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:

      1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola;
      2. Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium;
      3. W ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne;
      4. Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu;
      5. Dyrektor, jako mediator, prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu
       w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane;
      6. Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc
       w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu;
      7. W razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem Przedszkola;
      8. Decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna;
      9. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja Organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

       

      Dział III Organizacja pracy Przedszkola

      Rozdział 1. Postanowienia ogólne

       

      § 1.

      Rok szkolny w Przedszkolu

       

      1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
      2. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.
      3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem ust. 4.
      4. Dniami wolnymi od pracy Przedszkola są dni ustawowo wolne. W Przedszkolu obowiązuje również przerwa wakacyjna ustalana przez organ prowadzący Przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
      5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

       

      § 2.

      Rozkład zajęć w Przedszkolu

       

      1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora do dnia  21 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 29 maja każdego roku, poprzedzający następny rok szkolny

             1a. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w 

             sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

      1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny
       w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
      2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
      3. Ramowe rozkłady podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej Przedszkola.
      4. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest ustalany przez organ prowadzący i wynosi 6 godzin dziennie. Realizowany jest w godzinach od 7:30 do 13:30.
      5. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy p-p, których czas trwa 45 min (Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć
       w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami).
      6. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
      1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
      2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

      8. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

       

      § 3.

      Oddziały Przedszkola

       

      1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
      2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 25.
      3. Przedszkole jest wielooddziałowe.
      4. W Przedszkolu wychowanków dzieli się na oddziały według rocznika: 3- latki, 4- latki, 5- latki, 6-latki. W oddziale mogą się znaleźć dzieci z 2 zbliżonych roczników.
      5. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb
       i realizacji założeń programowych oraz możliwości organizacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli.
      6. Dyrektor powierza każdy oddział opiece 2 nauczycieli.
      7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
      8. W Przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe. Dotyczy to pracy specjalistów, którzy tworzą grupy ze względu na rodzaj działań korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych.

       

      §4.

       

      1.   W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci kształcenie jest realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie
      z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

      2.   Nauczyciele zobowiązani są wówczas do pracy zdalnej.

       

      Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe

       

      § 1.

      Wyżywienie i odpłatność w Przedszkolu

       

       1. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.
       2. Dzieci mogą być zakwalifikowane do korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków dziennie, w zależności od czasu przebywania w przedszkolu.
       3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor                  w porozumieniu z organem prowadzącym.
       4. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.
       5. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych żywności.
       6. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.
       7. Część kosztów utrzymania przedszkola pokrywają rodzice zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice.
       8. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za Przedszkole w terminie do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.
       9. Od opłaty za pobyt i wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności.
       10. Zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu rozliczany jest na koniec miesiąca      i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
       11. Przedszkole, na wniosek rodziców, współdziała z MOPS-em w sprawach dotyczących refundacji opłat za wyżywienie dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną.

       

      § 2.

      Nauka religii

       

      1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
      2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
      3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.
      4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych Związków Wyznaniowych.
      5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
      6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

       

      § 3.

      Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

       

      1. Przedszkole organizuje wg potrzeb indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
      2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

       

      § 4.

       Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

      1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
      2. Jeżeli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko uzyska orzeczenie poradni p-p o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkole na wniosek rodzica organizuje tę pomoc lub wskazuje rodzicom miejsce do jej realizacji (przedszkole z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi lub poradnia p-p).

       

      § 5.

      Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej

      i językowej wychowanków

       

      1. Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, a także nauki własnej historii i kultury.
      2. Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć wyrównawczych.

       

      Rozdział 3.

      Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

       

      § 1.

      Informacje podstawowe

       

      1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
      2. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
      4. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

      § 2.

      Obowiązki Rodziców

       

      1. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

        1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
        2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
        3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
        4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
         w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku za granicą.

       

      § 3.

      Niespełnienie obowiązku

       

      Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

       

      § 4.

      Zindywidualizowana ścieżka

       

      Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana w miarę potrzeb dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka­cyjnych.

       

      § 5.

      Diagnoza przedszkolna

      1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
      2. Nauczyciele do końca kwietnia każdego roku zobowiązani są przekazać rodzicom (za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki
       w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
      3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
      4. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
       1. preferowaniu zabawy indywidualnej,
       2. łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek,
       3. wysokim stopniu ruchliwości,
       4. nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu,
       5. potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
      5. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

       

      Dział IV. Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice

      Rozdział 1. Wychowanie przedszkolne

       

      § 1.

      Zasady ogólne

       

       1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
       2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
       3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
       4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
       5. Dziecko uzyskuje prawo w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

       

      Rozdział 2. Prawa i obowiązki Dziecka

       

      § 1.

      Prawa i wolności Dziecka

       

       1. Prawa i wolności dziecka:
      1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
      1. możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,
      2. rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi,
      3. ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,
      4. wolności religii i przekonań.
       1. Prawa socjalne:
      1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
        1. zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
        2. wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
       1. Prawa kulturalne:
      1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
        1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego, zgodnie
         z ich rozwojem psychofizycznym,
        2. znajomości swoich praw,
        3. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,
        4. znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka,
        5. swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.
       1. Rodzice dziecka, którego prawa zostały naruszone mają prawo wniesienia skargi do wychowawcy.

      § 2.

      Obowiązki wychowanków Przedszkola

       

       1. Obowiązkiem wychowanków uczęszczających do Przedszkola jest:
      1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
      2. Szanowanie odrębności każdej koleżanki i kolegi.
      3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
      4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
      5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości.
      6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
      7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
      8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
      9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
      10. Pomaganie słabszym kolegom.

       

      Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rodziców

       

      § 1

      Prawa Rodziców

       

      1. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
       1. Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale;
       2. Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;
       3. Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
       4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
       5. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola;
       6. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny;
       7. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach, współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców;
       8. Współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu, współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
       9. Kreowania, wspólne z wymienionymi podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
       10. Wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

       

      § 2

      Podstawowe obowiązki Rodziców

       

      1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
      1. Przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
      2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę. Wskazując osobę upoważnioną do odbioru, w tym szczególnie nieletnią lub małoletnią, gwarantują pełne bezpieczeństwo w zakresie przyprowadzani i odbierania dziecka z przedszkola;
      3. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;
      4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach;
      5. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;
      6. Troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie.
      7. Przestrzeganie czasu pracy Przedszkola.

       

      § 3.

      Szczegółowe obowiązki

      1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

      1. Zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
      2. Wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców;
      3. Zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
      1. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami. Rodzice zapewniają w szczególności dzieciom:

      1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając dziecku efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu;

      2) dostosowane do wzrostu dziecka wysokość stolika/biurka oraz krzesła umożliwiając dziecku wygodną pozycję pracy;

      3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego;

      4) odpowiedni rozkład dnia i podział czasu na naukę każdego dziecka, zwłaszcza w przypadku kilku dzieci uczących się w domu.

      6. W trakcie kształcenia na odległość rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac.

      7. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi wykonanych przez dziecko zadań.

       

      § 4.

      Współdziałanie z Rodzicami

       

       1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
       2. Współpraca Przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
      1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;
      2. zebrania grupowe i dni otwarte;
      3. zajęcia otwarte;
      4. zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
      5. udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych;
      6. imprezy środowiskowe;
      7. udział rodziców w uroczystościach;
      8. kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.) lub instytucji wspierających rozwój dziecka;
      9. inne wzajemnie ustalone.
       1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
       2. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami jest:
      1. pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
      2. systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
      3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
      4. wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.
       1. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
       2. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

       

      § 5.

       Skreślenie wychowanka

       

       1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu
        wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
      1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
      2. stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji), powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w Przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;
      3. ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;
      4. zalegania z odpłatnością za Przedszkole co najmniej za 1 miesiąc;
      5. nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola.
       1. W przypadku zamiaru skreślenia Wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej
        w pkt 1 lit b Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
      1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka;
      2. zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc;
      3. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
       1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale Dyrektor powiadamia rodziców.
       2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o przepisaniu dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na pobyt bez korzystania z wyżywienia, w przypadku uchylania się rodzica lub zwłokę w dokonywaniu opłat za żywienie trwającą co najmniej 1 miesiąc.

       

      Dział V. Bezpieczeństwo w Przedszkolu

      Rozdział 1. Postanowienia ogólne

       

      § 1

      Obowiązki Dyrektora

       

       

      Dyrektor:

       1. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole;
       2. Po min. miesięcznej przerwie w pracy Przedszkola Dyrektor dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego;
       3. Sporządza protokół pokontrolny, który podpisują osoby biorące udział w przeglądzie, kopię protokołu przekazuje organowi prowadzącemu;
       4. Dba, aby prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach prowadzone były pod nieobecność dzieci;
       5. Zobowiązany jest do czasowego zamknięcia Przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C;
       6. Może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

       

      § 2

      Obowiązki nauczyciela

                 

      Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:

       1. Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
       2. Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy;
       3. Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola w zeszycie wyjść;
       4. Sprawdzenia liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego;
       5. Nie organizowania wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy;
       6. Wietrzenia pomieszczeń podczas nieobecności dzieci;
       7. Nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru;
       8. Eliminowania z sali zajęć wszystkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
       9. Przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach asekurując dzieci;
       10. Natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora.

      § 3

      Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza

      Przedszkolem

       

      1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć.
      2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.
      3. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
      4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika pedagogicznego Przedszkola.
      5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
      6. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach chorobowych u wychowanka np. podwyższona temperatura, kaszel, wysypka, wymioty, biegunka.
      7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
      8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw.
      9. W miarę możliwości w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
      10. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) o liczbie opiekunów i sposobie zorganizowania opieki decydują:
      1. wiek uczestników;
      2. stopień rozwoju psychofizycznego;
      3. stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola;
      4. specyfika wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się ona odbywać.
      1. W czasie wyjść poza teren przedszkola dzieci winny przebywać pod opieką co najmniej 2 osób: nauczyciela i innej wskazanej osoby będącej pracownikiem przedszkola.
      2. W przedszkolu obowiązuje rejestr wyjść grupowych, które nie są wycieczkami.

       

      Rozdział 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

       

      § 1

      Zasady ogólne

       

       1. Dziecko do Przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
       2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.
       3. Osoby upoważnione odbierają dzieci bezpośrednio od nauczyciela danego oddziału lub osoby wyznaczonej do pełnienia dyżuru w czasie przychodzenia i rozchodzenia się dzieci.
       4. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
       5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego      z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
       6. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, odurzonych narkotykami lub wtedy gdy mają wątpliwości czy dana osoba jest w stanie zapewnić bezpieczny powrót dziecka do domu, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
       7. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora lub osobę przez niego wskazaną na mocy pełnomocnictwa. W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, Dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
       8. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
       9. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci z widoczną infekcją (katar, kaszel, gorączka, wymioty, biegunka):
        1. w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola;
        2. Dyrektor jednostki informuje ogół rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym;
        3. po zakończeniu choroby zakaźnej rodzic dziecka winien przedłożyć zaświadczenie lekarskie
         o możliwości przebywania dziecka w przedszkolu.

                 

      § 2

      Zasady szczegółowe

       

      1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny otwarcia Przedszkola do godz. 8:30 a jeżeli nie korzystają z I posiłku do godz. 9:00.
      2. Z powodów organizacyjnych (podawanie śniadania o godz. 8:30 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą od godz. 9:00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:15.
      3. Odbieranie dzieci z Przedszkola odbywa się w godz. 12:00 - 13:30 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.13:30 oraz od godz.14:30 do godziny 18:00, jako godziny zamknięcia przedszkola - dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 6 godzin dziennie.
      4. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
      5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia Dyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

       

      Dział VI. Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych

      z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

       

      Rozdział I Postanowienia ogólne

       

      § 1

       

      1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
      2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.
      3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
      4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora.
      5. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy Przedszkola.
      6. Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy:
      1. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
      2. przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy
      3. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,;
      4. zapobieganie   niebezpieczeństwom  zagrażającym dzieciom, usuwanie ich i informowanie;

      o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności osobę wyznaczoną do zastępowania Dyrektora w razie jego nieobecności;

      1. przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy;
      2. odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.;
      3. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
      4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia;
      5. aktywne uczestnictwo w spotkaniach roboczych i szkoleniach wewnętrznych;
      6. uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów Przedszkola.

      Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów

       

      § 1

       Zakres zadań nauczycieli

       

      1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:
      1. respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność;
      2. tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
      3. wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;
      4. organizować współpracę z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
      1. zebrania grupowe,
      2. zajęcia otwarte,
      3. zebrania ogólne,
      4. konsultacje indywidualne w miarę potrzeb,
      5. uroczystości i zajęcia okolicznościowe;
      1. organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo dydaktyczny w oparciu

      o podstawę programową określoną przez MEN i/lub program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej z ukierunkowaniem na:

      1. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności  umysłowych i fizycznych dziecka,
      2. rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
      3. rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,
      4. przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,
      5. poszanowanie środowiska naturalnego;
      1. tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
      2. wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne;
      3. analizować, współpracując z innymi nauczycielami, wyniki badań zewnętrznych

       i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych;

      1. planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej;
      2. działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby – modyfikowane;
      3. wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka w działaniach edukacyjnych;
      4. nauczyciele w zespołach lub indywidualnie monitorują, oceniają skuteczność, a w razie potrzeby dokonują modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych;
      5. podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci;
      6. planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;
      7. wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesów edukacji i wspomagania rozwoju;
      8. dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;
      9. pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji i analizować efekty swojej pracy;
      10. pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy;
      11. monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz.
      1. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
      1. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli;
      2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez Radę Pedagogiczną;
      3. dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu metodycznego, Rady Pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego;
      4. efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
      1. zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
      2. prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy,
      3. inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,
      4. czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;
      1. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
      2. dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno - moralną.
      1. W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w Przedszkolu, nauczyciel powinien:
      1. w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą;
      2. znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce
      3. kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych);
      4. uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
      5. pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa;
      6. uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań;
      7. dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych;
      8. stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji;
      9. założyć kamizelki odblaskowe każdemu dziecku podczas pieszych wycieczek i spacerów z wychowankami poza teren Przedszkola;
      10. założyć identyfikacyjne chusty odblaskowe podczas wyjść lub wyjazdu na imprezy masowe, wycieczki krajoznawcze i w czasie pobytu na ogólnodostępnym placu zabaw;
      11. przestrzegać zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w Przedszkolu;
      12. przestrzegać zasad dotyczących korzystania przez dziecko z żywności i napojów przygotowanych i wydanych przez kuchnię przedszkola.

      3a. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku
      z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, w szczególności dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów dzieci.

      1. Nauczyciel ma prawo do:
       1. wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów;
       2. stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
       3. uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych;
       4. tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej;
       5. wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego;
       6. ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

       

      § 2

      Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

       

      1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w Przedszkolu należy w szczególności:
      1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
      2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
      3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
      4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
      5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
      1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
      2. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym Dyrektora.
      3. Dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z wychowankiem.
      4. Dyrektor oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

       

      § 2a.

          1.  
      1. 1.W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonaniaw domu.
      2. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
      3. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
      4. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

       

      § 2b.

      1. W przedszkolu działają powołane przez dyrektora stałe lub doraźne zespoły problemowo– zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola, na wniosek zespołu.
      2. Zespoły opracowują plany pracy, które zawierają: cele i zadania szczegółowe, harmonogram spotkań, sposoby realizacji zadań.
      3. Zespoły nauczycieli opracowują szczegółowe plany pracy, które przedstawiają do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola do 20 września danego roku.
      4. Zespoły problemowo- zadaniowe opracowują szczegółowe plany pracy, które przedstawiają do zatwierdzenia dyrektorowi odpowiednio przed wyznaczonym terminem wykonania zadania.
      5. Posiedzenia zespołu są protokołowane.

       

      § 3

      Zadania psychologa

       

      1. Do zadań psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:
       1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;
       2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu Przedszkola;
       3. Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
       4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
       5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym wychowanków;
       6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
       7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
       8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
      2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       

      § 4

      Zadania logopedy

       

      1. Do zadań logopedy w Przedszkolu należy:
       1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
       2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;
       3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
       4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
      2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      § 5

      Zadania rehabilitanta

       

      1. Do zadań rehabilitanta należy:

      1. Wstępne badanie dzieci w celu określenia odchyleń w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej;
      2. Prowadzenie terapii ruchowej z dziećmi zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
      3. Współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu kontynuowania terapii;
      4. Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.

      § 6

      Inne informacje

       

      Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola działania nauczycieli specjalistów powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z zaistniałą sytuacją.

       

      Rozdział 3. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola

       

      § 1

      1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
      2. Zasady zatrudniania i wynagradzania innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

       

      § 2

       

      1. Każdy Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do:
      1. Wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom uczęszczającym do Przedszkola;
      2. Zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki; w razie potrzeby powzięcie informacji o celu pobytu danej osoby w przedszkolu i powiadomienie Dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika o zaistniałym fakcie;
      3. Niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków i innych osób przebywających na terenie placówki;
      4. Wykonywania dodatkowych poleceń Dyrektora, jego zarządzeń oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Przedszkolu.

       

      § 3

       

      Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników obsługi i administracji ustala Dyrektor Przedszkola   w zakresach czynności pracowników.

       

      § 4

      W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

       

      Rozdział 4 Preorientacja zawodowa

      § 1

      1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.

      2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:

      1)  zajęcia, podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po;

      2)  spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,

      3)  wycieczki do zakładów pracy.

      3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

      1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:

      a) określa, co lubi robić;

      b) podaje przykłady różnych zainteresowań;

      c) określa, co robi dobrze;

      d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

      2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

      a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

      b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,

      c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,

      d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

      e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

      3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

      a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),

      b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;

      4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

      a) opowiada, kim chciałoby zostać;

      b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,

      c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

       

      Rozdział 5. Działalność innowacyjna

      § 1

      Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

       1. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci;
       2. realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań
        w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz nauczycieli;
       3. stworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

       

      § 2

      Organizacja współdziałania Przedszkola ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami

      w zakresie działalności innowacyjnej

       

      1. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej przedszkola.
      2. Współpraca przedszkola z organizacjami o których mowa w ust. 1:
       1. pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
       2. wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;
       3. umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci;
       4. wpływa na integrację dzieci;
       5. wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;

      6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.

      3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

      Rozdział 6 wolontariat

       

      § 1

      1.  Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. Porozumienie takie określa:

      1)  zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

      2)  czas trwania porozumienia;

      3)  zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby;

      4)  zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; jednostki;

      5)  postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;

      6)  imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;

      7)  datę i miejsce urodzenia wolontariusza;

      8)  numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

      9)  adres zamieszkania wolontariusza.

      2.  Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki.

       

      Rozdział 7

      Ceremoniał

       

      1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.

      2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.

      3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej i części artystycznej.

      4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

      5. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w szczególności:

      1) święto niepodległości;

      2) święto flagi;

      3) pasowanie dzieci na przedszkolaka;

      4) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;

      5) jubileusz przedszkola.

      6. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy.

       

      Dział VII. Postanowienia końcowe

       

      § 1

       1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów zakresie działalności: dydaktyczno- wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
       2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.
       3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
       4.  Jednostka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
       5. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane:
      1. po zmianie przepisów wykonawczych;
      2. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
      3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
      4. organu prowadzącego przedszkole;
      5. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
       1. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów Rady Pedagogicznej.
       2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
      1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
      2. udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym przez Dyrektora.
       1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
       2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

      Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.