• Informacje o rekrutacji

    • Informacje

    • Szanowni Państwo!
     Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, szkół podstawowych, dla
     których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu
     o przepisy:
     1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),
     2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów
     rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie
     postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
     niezbędnych do ich potwierdzenia,
     3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
     rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za
     każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
     4. zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na
     rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
     uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów
     przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania
     przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych
     i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do
     publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
     uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę
     punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

     Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl
     Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2023/2024 do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 23.03.2023 r. do
     godziny 10:00.
     Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu
     artystycznym, akademickim - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2023/2024
     rozpocznie się w dniu 20 marca 2023 roku i potrwa do dnia 5 kwietnia 2023 roku, natomiast dla kandydatów,
     którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 8 maja 2023
     roku.
     Słowniczek:
     1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oznacza dzieci od początku roku szkolnego w roku
     kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
     w którym dziecko kończy 7 lat,
     2. dzieci sześcioletnie - (urodzone w 2017 r.) obowiązane do odbycia rocznego przygotowania
     przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
     Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
     kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
     3. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły
     podstawowej) - to dzieci, które kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
     przedszkolnym w szkole podstawowej,

     4. dzieci 2,5 letnie to dzieci które na dzień 01.09.2023r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do
     dnia 28.02.2021r.), te dzieci mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego
     postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić
     postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału
     przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy
     i uzupełniający. Należy w sposób indywidualny rozważyć kwestię rekrutacji dziecka 2,5 letniego, biorąc
     pod uwagę Jego samodzielność, samodzielne spożywanie posiłków, poziom rozwoju umożliwiający
     funkcjonowanie w grupie, jak również należy mieć na względzie przepisy prawa oświatowego art. 31 ust. 3
     stanowiące, że wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku
     w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
     5. rodzic oznacza również opiekuna prawnego,
     6. miejskie przedszkole oznacza również oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
     7. wielodzietność rodziny oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
     8. samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
     osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
     że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
     9. miejsce zamieszkania zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako
     miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem
     zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego
     z rodziców (prawnych opiekunów), któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu
     powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie
     przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców,
     u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego
     miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
     Nabór do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     Lp

     Rodzaj czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     od 27 lutego 2023 r.  do 03 marca 2023 r.

      

      

      

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

      

     od 13 marca  2023 r. od godz.

     11:00 do 23 marca 2023 r.  do godz. 15:00

      

      

     od 17 kwietnia 2023 r. od godz.

     08:00 do 19 kwietnia 2023 r. do godz.

     15:00

      

      

      

      

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

     w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

      

      

      

      

     od 13 marca 2023 r. od godz.

     8:00 do 23  marca 2023 r. do   godz.

     15:00

      

      

      

      

     od 17 kwietnia 2023 r. od godz.

     8:00 do 19 kwietnia 2023 r. do godz.

     10:00

      4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

     31 marca 2023 r. o godz. 13:00

      

     24 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

      5.

      

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      

     od 31 marca 2023 r. od godz.

     13:00 do 06 kwietnia 2023 r. do godz.

     15:00

      

     od 24 kwietnia 2023 r. od godz.

     13:00 do 26 kwietnia 2023 r. do godz.

     15:00

      6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      

     13 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00

      

     28  kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

      

     Uwaga: 

     o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie. Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie są placówkami obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic.

      

     Rodzic każdego dziecka uczestniczącego, w bieżącym roku szkolnym w zajęciach wychowania przedszkolnego ma prawo do złożenia deklaracji woli kontynuacji. Deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola/szkoły. W przypadku dziecka odraczanego od realizacji obowiązku szkolnego, do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…) wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej. Dokument taki należy przedstawić w przedszkolu/szkole niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rodzice składają deklarację, o której mowa do

     dnia 03.03.2023 r. Jeśli do dnia 03.03.2023 r. rodzic nie będzie dysponował decyzją o odroczeniu, powinien złożyć deklarację woli kontynuacji oraz ustalić z dyrektorem przedszkola/szkoły dostarczenie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego. 

     Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

      

     Przebieg procesu rekrutacji:

     • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka, 
     • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

     Rodzice:  

      • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
      • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców wniosków w systemie elektronicznym, można dokonać rejestracji wniosku w systemie, udając się do przedszkola/szkoły, które we wniosku jest wskazane na I miejscu (I wyboru). Podpis rodziców dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.  Ponadto:

      • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest   obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe). Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.
       1. dalszej kolejności:
      • zgodność danych zawartych we wniosku sprawdza i potwierdza jednostka I wyboru,
      • wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej we wniosku,  przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  
      • - żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

       -zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole/szkołę podstawową, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.  

       1. przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,
      • wyniki postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,  
      • rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli w przedszkolu/ szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
      • komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej. Po zamknięciu rekrutacji, komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej,   rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:  
      • -wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  

       -wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

     Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę naborową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.  

     Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedstawiony w tabeli powyżej.  Jest on również dostępny dla Państwa na stronie naboru.

     Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do ogólnodostępnego oddziału przedszkolnego, uczestniczy w procesie rekrutacji (edukacja włączająca).

     Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procesowi rekrutacyjnemu, o którym mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z  przedszkolnymi - oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, przy ulicy  Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.