• Zapewnienie dostępności

     • Informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

     • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

      Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
      Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).
      Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
      Na stronach podmiotowych opublikowano dokumenty:

      • pochodzące z różnych źródeł,
      • które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów,
      • dla których nie można zmienić struktury
      • które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,
      • dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych,
      • dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów,
      • dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

      Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2021r.

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gawron, adres poczty elektronicznej dyrektormp48@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 2582213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

      W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

      Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

       

      Dostępność architektoniczna

      Miejskie Przedszkole nr 48, ul. Sokolska 56a, 40-124 Katowice

      • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Sokolskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia  znajduje się podjazd dla wózków.
      • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.
      • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
      • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
      • W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
      • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      Więcej informacji o dostępności można uzyskać u dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 48, dzwoniąc pod nr tel. 32 2582213 lub za pomocą poczty e-mail na adres: przedszkole48@onet.pl.