• RODO

     • Klauzula informacyjna

     • Znalezione obrazy dla zapytania klauzula informacyjna

      KLAUZULA INFORMACYJNA

      dla Rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 48

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.( wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018r.) o ochronie danych osobowych informuję, że:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 48 z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 56a, e-mail: przedszkole48@onet.pl                                                                                                                            
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych którym  jest  Pani Agata Gabłońska: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 6061323                                                                                                                                                                      
      3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
      4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
      •  zawartej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust 1. lit b RODO) w celu rozliczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, na okres do czasu zakończenia trwania umowy;

       

      • zawartej z Panią/Panem umowy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust 2 lit. f RODO), na okres do 3 lat po zakończeniu trwania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji umowy;

       

      •  rekrutacji dziecka do przedszkola, na okres do czasu zakończenia rekrutacji;

       

      • realizacji zadań publicznych przez administratora powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1. lit e RODO) w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik zajęć, informacja o gotowości szkolnej,) na okres 5 lat od czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu,  Systemu informacji Oświatowej na okres do czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu;dokumentowania współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organami prawnymi (sąd, policja) na okres do 3 miesięcy od zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu;

       

      • obowiązku prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy prawo oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), w celu dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, wycieczek, diagnozy i obserwacji dziecka, na okres do czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu;

       

      • udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO), w celu odbioru dziecka z przedszkola, udzielania pomocy specjalistów, uczestniczenia dziecka w zajęciach dodatkowych, rozliczania świadczeń MOPS, ubezpieczenia dzieci, konkursów przedszkolnych, udostępniania wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola na okres do czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu lub do czasu odwołania zgody.

       

      1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy publiczne, którym dane osobowe są przekazywane w ramach konkretnego postępowania na mocy   przepisów prawa, Centrum Usług Wspólnych, operator pocztowy.
      2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
      3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
      1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
      2.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.
      3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

      Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 48 w Katowicach