• Informacje dla Rodziców

     • Wszawica - miej to z głowy

     • Znalezione obrazy dla zapytania wszawica w przedszkolu

      Drodzy Rodzice!

      Z niepokojem informujemy, iż po długiej nieobecności pojawia sie w przedszkolach problem  z zachorowaniami dzieci na wszawicę. Jest to choroba zakaźna i wymaga zdecydowanego leczenia. Powoduje ona szybkie zarażanie się dzieci, a w związku z tym również innych członków rodziny, a nieleczona powoduje duży dyskomfort dla dziecka i stanowi poważną przyczynę chorób skóry.

      Zakażenie może nastapić w przedszkolu, bądź od innego dziecka uczęszczajacego do szkoły, ale również w czasie pobytu w salach zabaw, na basenie(suszarki), na zajęciach w innych insytucjach, gdzie następuje bezpośredni kontakt z dziećmi a także w dużych skupiskach ludności (sklepy, kina, środki transportu).

      Zachorowanie na wszawicę nie jest wstydliwym problemem, ponieważ nie świadczy o zaniedbaniu higienicznym, a choroba nie uwzględnia statusu materialnego i społecznego ludzi i może się nią zarazić każdy.

      Natomiast symptomem świadczącym o dbaniu o higienę jest walka z chorobą i skuteczne jej leczenie!

      Rodzice, którzy jeszcze nie zetknęli się z chorobą proszeni są o systematyczne sprawdzanie czystości skóry dziecka.Może w tym pomóc pielęgniarka, babcia lub zaprzyjaźniona sąsiadka, która już zetknęła się z chorobą.

      Znalezione obrazy dla zapytania wszawica w przedszkolu

      Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

      w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

       

       

      1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
      2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki ) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
      3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
      4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni ( mniej więcej 7 – 10 dni ), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
      5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 °C  (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja ). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
      6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
      7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.
      8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań ( trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka ), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia ).

       

      W związku chorobą opracowano procedurę postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci z naszego przedszkola.

      Prosimy o zapoznanie się!

      Procedura

      Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy  

      w Miejskim Przedszkolu nr 48 w Katowicach

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

      Cel procedury

      Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

      Zakres procedury

      Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

      Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

      1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
      2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
      3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
       w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
      4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

      Sposób prezentacji procedur

      1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
      2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego oraz śródrocznych.
      3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

       

      Tryb dokonywania zmian w procedurze

      1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
      2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      Opis procedury

       Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką, w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola, w tym wychowawcę grupy (załącznik nr 1) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

      Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców. W przypadku zauważenia lub zgłoszenia zachorowania kontrola odbywa się niezwłocznie.

      1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez wychowawców lub osoby upoważnione, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników  przedszkola, z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może zostać również przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela.
      2. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.
      3. Wychowawca grupy zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę (telefonicznie lub pisemnie) o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje  też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników (informacja pisemna załącznik nr 2)
      4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców
       o stwierdzeniu wszawicy
       w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników (załącznik nr 3).
      5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
      6. Wychowawca lub osoba upoważniona po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
      7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
      8. Z przeprowadzonej kontroli czystości sporządza się kartę kontroli (załącznik nr 4).
      9. W przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu dokonuje się dezynfekcji pomieszczeń (sale zajęć, szatnie, łazienki), usuwa się zabawki, które mogą być siedliskiem zarażenia (pluszaki), pierze się koce, ręczniki, pościel przedszkolną i dywany.

       

      Załącznik nr 1

      OŚWIADCZENIE

       

      Wyrażam zgodę na systematyczną kontrolę czystości włosów mojego dziecka

      ………………….…………………………………………………………….

      (imię i nazwisko dziecka)

      w Miejskim Przedszkolu nr 48 przez pracownika służby zdrowia lub osobę upoważnioną przez dyrektora przedszkola.                                                       

      ……………………………………………….

                                                                            (podpis Rodziców)

       

      Załącznik nr 2

      Informujemy, iż w czasie przeglądu czystości włosów dziecka w przedszkolu, stwierdzono zachorowanie na wszawicę.  Prosimy o skuteczne zastosowanie środków przeciw wszawiczych i usunięcie z włosów dziecka pozostałości po zachorowaniu (martwe wszy i gnidy).

      Walka z chorobą wymaga również uprania odzieży i pościeli dziecka  oraz innych domowników oraz dezynfekcji przyborów toaletowych.

      Zachorowanie na wszawicę nie świadczy o zaniedbaniu higienicznym!   Brak skutecznych działań wobec choroby naraża na zachorowanie inne dzieci oraz zagraża zdrowiu własnego dziecka i powoduje nawrót choroby!!

      ……………………………………………………………………………………………….

      Załącznik nr 3

      Drodzy Rodzice!

      W naszym przedszkolu stwierdzono po raz kolejny przypadki wszawicy u dzieci.

      Prosimy o kontrolne sprawdzenie włosów swojego dziecka i ewentualne zastosowanie odpowiednich preparatów.

      Dbanie o zdrowie dziecka, w tym zdrową skórę  i włosy dziecka jest obowiązkiem Rodziców, których dziecko przebywa w placówce oświatowej, jaką jest przedszkole, wynikającym m/in. z umowy o odpłatne świadczenia w przedszkolu(§3 ust.2 pkt.2).

      ………………………………………………………………………………………………………………

      Zapraszmy również do odwiedzenia strony:Znalezione obrazy dla zapytania wszawica w przedszkolu