• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 48

     •  

      SKŁAD RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 48

      W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      PRZEWODNICZĄCY: P. Karolina Biskup

      Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: P. Kamila Kilian

      SKARBNIK: P. Joanna Błędowska

      SEKRETARZ: P. 

       

      Dobrowolne wpłaty Rodziców przyjmują skarbnicy poszczególnych oddziałów:

      PSZCZÓŁKI: P.

      MOTYLKI: P. 

      BIEDRONKI: P. Joanna Błędowska

      ŻABKI: P. Marta Dhebaibi

      MRÓWKI: P. Urszula Marzec

        REGULAMIN

       RADY  RODZICÓW

      MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 48

           W KATOWICACH

      Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. ,, Prawo oświatowe " ( Dz.U.z 2019r. poz.1148 ze zm.)

      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz.1189 ze zm.)

      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół oraz publicznego przedszkola (Dz.U z 2017r. poz. 649 ze zm.)

      I. Postanowienie ogólne.

      Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 48 w Katowicach.

      II. Cele i zadania

      Zadaniem Rady Rodziców jest:

      1. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,
      2. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokojenie potrzeb dzieci,
      3. prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,
      4. przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji  o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

       

      III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady  Rodziców.

      1. Na pierwszym zebraniu rodziców dzieci, na początku każdego roku szkolnego  przeprowadza się wybory do Rady Grupy .
      2. Walne Zebranie Rodziców Grupy  wybiera spośród siebie Radę Grupy liczącą do trzech osób.
      3. Co najmniej jeden reprezentant z każdej grupy wyłoniony na Walnym Zebraniu Rodziców Grupy wchodzi w skład Rady Rodziców.
      4. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera  przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Rady, oraz Komisję Rewizyjną składającą się z tylu osób ile pozwala na to liczba  rodziców zgłoszonych do Rady.
      5. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
      6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

      - złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców i dyrektora placówki

      - odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

      IV. Kompetencje Rady

       Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisy zawarte w statucie Przedszkola.

      V. Zadania członków Rady Rodziców

      Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców

      1. Kierowanie całokształtem pracy rady Rodziców.
      2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań  pracy przedszkola.
      3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącznie do realizacji.
      4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
      5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
      6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców.
      7. Zapraszanie do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora  przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

      Zadania skarbnika Rady Rodziców

      1. Nadzór  nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
      2. Sprawdzanie dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzenia ich do wpłaty.
      3. Składanie sprawozdania z przychodów i rozchodów Rady Rodziców za  dany rok szkolny.

      Zadania protokolanta

      1. Protokolant zostaje wybrany każdorazowo na posiedzeniu Rady, spośród uczestników posiedzenia.
      2. Rada dokumentuje swoje zebranie i uchwały w formie protokołu.
      3. Protokół i uchwały podpisują: przewodniczący Rady, i protokolant.
      4. Dokumentacja Rady przechowywana jest w przedszkolu.

      Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców

      Kontrola dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

      VI. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

      1. Fundusze powstają z dobrowolnych składek  Rodziców.
      2. Wysokość składki rodzice deklarują indywidualnie.
      3. Składka może być wpłacana w jednej lub dwóch ratach.
      4. Wpłaty przyjmowane są na dowód wpłaty KP .
      5. Formę  gromadzenia  wpłat ustala  Rada Rodziców  i  podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałą.
      6. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków.
      7. Fundusze Rady Rodziców są księgowane w karcie - "Wpływy do kasy w roku szkolnym .....".
      8. Wydatki z Funduszu Rady Rodziców dokumentowane sa w postaci dowodów zakupu: paragon lub f-ra imienna i rozliczane w rocznym sprawozdaniu budżetowym.
      9. Fundusze Rady mogą być przeznaczone między innymi na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz innych wydatków na rzecz dzieci.

       

      VII. Postanowienia końcowe.

        1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

          RADA  RODZICÓW

      przy Miejskim Przedszkolu nr 48

                 w Katowicach

        2.  Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

        3.  W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące  członkami Rady   Rodziców w  roku poprzednim.

        4.  Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu  nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością  Rady.

       5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być

           podjęta   większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

        6. Regulamin obowiązuje  wszystkich członków Rady Rodziców.

        VIII. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.

        IX. Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 48 wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r