• O nas

     • Rekrutacja do przedszkola

     •                                            

      Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
       
      Zgodnie z harmonogramem w dniach od 13 marca godz.11:00 do 26 marca do godz. 13:00 trwa REKRUTACJA PODSTAWOWA do przedszkola.
      na rok szkolny 2024/2025.
      Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa sie poprzez stronę:
      Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
      Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany  z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
      Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, włożyć do skrzynki pocztowej przed przedszkolem lub przesłać listownie.
      Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do wiadomości 5 kwietnia o godz. 13:00
      W dniach od 5 do 10 kwietnia potwierdzamy wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
       
      Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 12 kwietnia 2024r.
       
      W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego". 
       
      W DNIACH OD 19.02-23.02.2024 r. RODZICE DZIECI, KTÓRE OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 48 SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU. BĘDZIE TO RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA NA KOLEJNY ROK SZKOLNY. DZIECI TE NIE UCZESTNICZĄ W REKRUTACJI POPRZEZ SYSTEM.
       
      Kolejne etapy rekrutacji odbywają się wg harmonogramu:

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI

      do Miejskiego Przedszkola nr 48 w Katowicach na rok szkolny 2024/2025:

      Lp

      Data

      Czynność

      1

      od 13.03.2024r. od godz. 9:00     

      Udostępnienie rodzicom  za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

       

      2

      od 13.03.2024r. godz. 11:00 

      do 26.03.2024r. godz. 10:00

      Rekrutacja podstawowaRodzice składają wniosek w przedszkolu  wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

       

      3

      26.03.2024r. godz. 10:00

      Zamknięcie systemu dla rodziców

       

      4

      05.04.2024rgodz. 13:00 

      Komisja rekrutacyjna ogłasza  wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do placówki

      5

       

      od 05.04.2024r. od godz. 13:00   do 10.04.2024r. do godz. 15:00

       

      Potwierdzanie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      6

       12.04.2024r. godz. 13:00

       

      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.   Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki.

      7

      od . 17.04.2024 od godz. 11:00 do . 19.04.20234 do godz. 13:00

       

      Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu pozostały wolne miejsca.

       

       

        KRYTERIA NABORU:

      Zarządzeniem Nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2024/2025

      W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  prawo oświatowe (Dz. U. poz.1057 z 2020r.):

      • wielodzietność rodziny kandydata,
      • niepełnosprawość kandydata,
      • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
      • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
      • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
      • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
      • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

       

      Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

      1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie gminy – 64 pkt;

      2) kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub tez został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdowotnych - 32 pkt

      3) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpocznie edukację przedszkolną w  tym samym przedszkolu, do którego prowadzona jest rekrutacja  – 16 pkt;

      4) kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, studiują w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą działalność gospodarczą – 8 pkt;

      5) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt

      6) kandydat, który uczęszczał do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 2 pkt;

       Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

      1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

      2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;

      3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w  przedszkolu;

      4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodzica o zatrudniuniu obojga rodziców;

      5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o złożeniu rocznego zeznania podatkowego za rok poprzedzający w urzędzie skarbowym w Katowicach;

      6) dla kryterium określonego w pkt. 6 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

      Zapraszamy do zapoznania się z Procedurą Rekrutacji do naszego przedszkola!
       

      PROCEDURA

      REKRUTACJI DZIECI DO

      MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 48

      W KATOWICACH         

      1. Do podejmowania czynności związanych z przyjmowaniem dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 48 dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która postępuje zgodnie z poniższą procedurą i obowiązującym regulaminem.
      2. Do Miejskiego Przedszkola nr 48 przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
      3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca przedszkolu.
      4. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola (już uczęszczających) składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym na min. 7 dni przed rozpoczęciem terminu rekrutacji.
      5. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 48 w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Katowice ustala harmonogram naboru na dany rok szkolny i podaje go do wiadomości rodzicom. (stanowi on załącznik nr 1 do procedury rekrutacji ).
      6. Zapisy nowych dzieci do przedszkola odbywają się poprzez złożenie do dyrektora pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
      7.  Wniosek kandydata zawiera następujące dane:
      • imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL dziecka,
      • imiona i nazwiska rodziców,
      • adres zamieszkania rodziców i dziecka,
      • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, o ile je posiadają,
      • wskazanie kolejności 3 wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
       1. Proces zapisu dziecka do przedszkola wspomagany jest przez system elektroniczny. Rodzice powinni zalogować się  na stronie internetowej: https://katowice.e-nabor.pl
       2. W I etapie postępowania  rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria , wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 13 grudnia 2013r. (Dz. U. poz.7 z 2014r.):
      • wielodzietność rodziny kandydata,
      • niepełnosprawość kandydata,
      • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
      • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
      • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
      • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
      • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
      1. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołączamy dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów.
      2. W II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę również kryteria ustalone przez organ prowadzący - Miasto Katowice .
      3. Po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych  do przyjęcia, rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola w danym roku szkolnym, poprzez złożenie oświadczenia.
      4.  Po zakończeniu w/w etapu Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola lub liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.
      5.  W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzic może w ciągu 7 dni złożyć odwołanie do dyrektora przedszkola.
      6.   Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej  i mogą być przyjęte do przedszkola, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
      7. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyzję podejmuje dyrektor.
      8. Procedura wchodzi w życie po ogłoszeniu.

          18. Traci moc obowiązującą poprzednia procedura.