• O nas

     • Odpłatność za przedszkole


     • Znalezione obrazy dla zapytania zmiany w odpłatności za przedszkoleDRODZY RODZICE!Znalezione obrazy dla zapytania odpłatności za przedszkole

      Odpłatność za przedszkole ustala Rada Miasta Katowice na podstawie uchwały.

      W Miejskim Przedszkolu nr 48 dzieci przebywają nieodpłatnie w czasie realizacji podstawy programowej tj. w godz. od 7³º - 13³º.

      Wysokość opłaty za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego jest ustalona na podstawie  Uchwały Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 6919). 

      Odpłatność rodziców za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wynosi:

      • 1,00 zł za jedno dziecko
      • 0,65 zł za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola 
      • 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko korzystające z przedszkola, dzieci 6-letnie oraz dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym lub orzeczenie o wczesnym wspomaganiu


      Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu – wyjaśnienia MEN


      Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z przepisami zniesiono możliwość pobierania opłat za dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

      Zgodnie z przyjętą w przepisach oświatowych zasadą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku).

      Za dziecko w wieku 6 lat pobierana jest wyłącznie opłata za posiłki.


      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej


      Opłata za wyżywienie określana Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola wynosi dziennie:

      • 1 posiłek ( I/II śn ) -  2,50 zł
      • 1 posiłek (obiad) -  5,00 zł
      • 3 posiłki ( I śn,  II śn, Obiad ) – 10,00 zł

      Zasady odpłatności za przedszkole określa Deklaracja  zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 48.

      Opłatę za przedszkole uiszcza się do 10 – tego każdego miesiąca.

      SCHEMAT OBLICZANIA NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLEZnalezione obrazy dla zapytania dziecięca matematyka

      OPŁATA ZA GODZINY WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

      ilość dni roboczych w miesiącu  x  ilość godzin płatnych dziennie  x  cena za godzinę świadczeń np:

      22 dni  x  2 godz.  x  1,00 zł = 44,00

      OPŁATA ZA WYŻYWIENIE :

      ilość dni roboczych w miesiącu  x   cena posiłków (OBIAD 5,00 zł, I i II ŚNIADANIE po 2,50 zł) np:

      22dni  x  10,00zł = 220,00 zł

      ODLICZENIA ZA MIESIĄC POPRZEDNI :

      ilość dni nieobecności  x  opłata za wyżywienie np:

      5 dni  x  10,00 zł = 50,00zł

      ilość dni nieobecności  x  ilość godzin płatnych x  cena za godzinę świadczeń np:

      5 dni  x  2 godz. x 1,00 zł = 10,00zł

      RAZEM ODLICZENIA: 50,00+ 10,00=60,00 zł

      RAZEM:

      OPŁATA ZA GODZINY  +  OPŁATA ZA WYŻYWIENIE  -  ODLICZENIA ZA MIESIĄC POPRZEDNI np.:

      (44,00 +  220,00)  -  60,00  =  204,00

      DO ZAPŁATY : 204,00 + ewentualne godziny dodatkowe