• O nas

     • Ważne informacje dotyczące pracy przedszkola od 1 wześnia 2021r.

     • Informacje o przedszkolu

      Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 do 1800 w okresie 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

      W przedszkolu funkcjonuje pięć grup, w każdej może być maksymalnie 25 dzieci.

      Kontakt z przedszkolem:

      telefon 32 258-22-13, e-mail przedszkole48@onet.pl

      Nasze grupy to:

      Pszczółki – dzieci z rocznika 2019 i 2020, nauczyciele: mgr Beata Pilch i mgr Katarzyna Gawron

      oraz pomoc nauczyciela P. Agata Heinisz.

      Kontakt: pszczolki48@onet.pl

      Motylki – dzieci z rocznika 2018 i 2019, nauczyciele: mgr Marta Nowosad, Bernadeta Szaflik

      Kontakt: motylki48@onet.pl

      Biedronki – dzieci z rocznika 2018 i 2017, nauczyciele: mgr Katarzyna Sławek i mgr Katarzyna Herba

      Kontakt: mp48biedronki@outlook.pl

      Żabki – dzieci z rocznika 2017 i 2016, nauczyciele: mgr Gabriela Śliwa i mgr Jolanta Koza

      Kontakt: zabki48@onet.pl

      Mrówki – dzieci z rocznika 2016, nauczyciele: mgr Iwona Kurzyk i mgr Urszula Minta-Stanisławska.

      Kontakt: mrowki48@gmail.com

      Do każdej z grup przydzielona jest jedna woźna oddziałowa.

      Posiłki: I śniadanie, II śniadanie i obiad  przygotowywane są w kuchni przedszkola, serwowane przez woźne oddziałowe. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach zajęć.

      Opłaty za przedszkole.

      Opłata za wyżywienie: 10,00 zł za 1 dzień (2,50 I śniadanie/II śniadanie, 5,00 obiad).

      Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

      - za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

      - za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

      - za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

      - za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2015) – 0,00 zł

      - za dziecko posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju -0,00 zł

      Każde z dzieci otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia opłat.

      Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują druczek z wysokością opłat.

      Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

      Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

      Godziny od 730 do 1330 są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

      Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest deklarowany przez rodziców. Oczywiście można przyprowadzić i odebrać dziecko wcześniej lub później, niż to deklarowali rodzice, jednakże w przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka (PO GODZ. 8.30) prosimy o informację telefoniczną.

      W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

      Prosimy o dostarczenie decyzji MOPS, ponieważ bez nich musimy naliczyć opłatę bez zniżek.

      Zajęcia dodatkowe

      Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców.

      • zajęcia logopedyczne
      • zajęcia z psychologiem
      • katecheza – na wniosek rodziców dzieci - 2 razy w tygodniu
      • zajęcia ruchowe z rehabilitantem,
      • j. angielski – 1 raz w tygodniu,
      • zajęcia muzyczno-rytmiczne - 1 raz w tygodniu

       

      Zajęcia dodatkowe w grupach młodszych: Pszczółek, Motylków  trwają 15 minut, a w grupach: Biedronek, Żabek i Mrówek – trwają 30 minut.

      Zajęcia odpłatne są realizowane na życzenie Rodziców, w zależności od sytuacji epidemicznej.

      Co przynieść do przedszkola?

      Dzieci przynoszą do przedszkola obuwie zmienne (wygodne i bezpieczne), piżamki oraz ubranka do przebrania.

      Inne informacje przekażą Państwu wychowawcy grup.

      Sprawy różne.

      We wrześniu będą zorganizowane zebrania grupowe .

      O szczegółach poinformują wychowawcy grup poprzez wiadomość SMS .

      Jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie będzie przyprowadzone do przedszkola od 1 września – prosimy o zgłoszenie tego faktu.

      Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców (będzie to zawarte w kwestionariuszu informacji o dziecku).

      Nauczyciele grup i nauczyciele specjaliści  będą utrzymywać a Rodzicami kontakt telefoniczny i e-mailowy. Kontakt osobisty jest możliwy w ramach godziny dostępności, którą każdy z nauczycieli realizuje 1 raz w tygodniu. Harmonogram konsultacji zostanie przekazany Rodzicom przez wychowawców.

      Dyrektor Przedszkola jest do dyspozycji pod nr telefonu 32 2582213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 11:00 lub poprzez kontakt e-mailowy: przedszkole48@onet.pl

      Funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii COVID 19.

                                                 Obecnie nie dotyczy!!!

      Od 01.09.2022 r. liczba dzieci  w grupie wynosi 25. Rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola w celu odprowadzenia i odebrania dziecka.

       Dzieci z grupy Pszczółek, Motylków  i Biedronek mogą wejść do szatni w towarzystwie jednej osoby dorosłej. Jednakże w szatni może przebywać najwyżej 4 dzieci z opiekunem, konieczne jest zachowanie dystansu.  Osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa, a także zdezynfekowania rąk.

      Dzieci z grupy Żabek i Mrówek zostają odbierane przez pracownika przedszkola i z szatni korzystają samodzielnie.

      W zależności od sytuacji epidemicznej zasady przyprowadzania i odbierania dzieci mogą ulec zmianie!

      Dzieci w przedszkolu nie noszą maseczek i nie dezynfekują rąk!

      Praktycznie nie jest możliwe zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi. Jednakże zwracamy uwagę na to, by się nie przytulały, nie wkładały niczego do ust. Dzieci bardzo często myją ręce.

      Mycie ząbków w przedszkolu odbywa się w grupie Biedronek, Żabek i Mrówek. Każde dziecka nakłada na szczoteczkę swoją pastę.

      W zależności od sytuacji epidemicznej może zajść konieczność wprowadzenia większego reżimu sanitarnego, ograniczenia liczebności grup lub zawieszenia działalności przedszkola.

      Obecna sytuacja wymusza na pracownikach przedszkola i rodzicach respektowanie ustalonych zasad, które w każdej chwili mogą się zmienić. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe. LICZYMY NA PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

      Trudno w tej chwili przewidzieć, jak będzie się rozwijać sytuacja, o wszelkich zmianach w organizacji przedszkola będziemy informować na bieżąco.