• O nas

     • Ważne informacje dotyczące pracy przedszkola od 1 wześnia 2023r.

     • Informacje o przedszkolu

      Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 do 1800 w okresie 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

      W przedszkolu funkcjonuje pięć grup, w każdej może być maksymalnie 25 dzieci.

      Kontakt z przedszkolem:

      telefon 32 258-22-13, e-mail przedszkole48@onet.pl

      Nasze grupy to:

      Pszczółki – dzieci z rocznika 2020 i 2021, nauczyciele: mgr Sylwia Gałan i mgr Katarzyna Gawron

      oraz pomoc nauczyciela P. Agata Heinisz.

      Kontakt: pszczolki48@onet.pl

      Motylki – dzieci z rocznika 2019 i 2020, nauczyciele: mgr Iwona Kurzyk i mgr Urszula Minta-Stanisławska.

      Kontakt: motylki48@onet.pl

      Biedronki – dzieci z rocznika 2018 i 2019, nauczyciele: Marta Nowosad, Bernadeta Szaflik

      Kontakt: mp48biedronki@outlook.pl

      Żabki – dzieci z rocznika 2017 i 2018, nauczyciele: mgr marzena Kopeć i mgr Katarzyna Herba

      Kontakt: zabki48@onet.pl

      Mrówki – dzieci z rocznika 2017 i 2018, nauczyciele: mgr Gabriela Śliwa i mgr Jolanta Koza

      Kontakt: mrowki48@gmail.com

      Do każdej z grup przydzielona jest jedna woźna oddziałowa.

      Posiłki: I śniadanie, II śniadanie i obiad  przygotowywane są w kuchni przedszkola, serwowane przez woźne oddziałowe. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach zajęć.

      Opłaty za przedszkole.

      Opłata za wyżywienie: 10,00 zł za 1 dzień (2,50 I śniadanie/II śniadanie, 5,00 obiad).

      Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

      - za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

      - za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

      - za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

      - za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2017) – 0,00 zł

      - za dziecko posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju -0,00 zł

      Każde z dzieci otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia opłat.

      Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują druczek z wysokością opłat.

      Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

      Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

      Godziny od 730 do 1330 są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

      Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest deklarowany przez rodziców. Oczywiście można przyprowadzić i odebrać dziecko wcześniej lub później, niż to deklarowali rodzice, jednakże w przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka (PO GODZ. 8.30) prosimy o informację telefoniczną.

      W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

      Prosimy o dostarczenie decyzji MOPS, ponieważ bez nich musimy naliczyć opłatę bez zniżek.

      Zajęcia dodatkowe

      Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców.

      • zajęcia logopedyczne
      • zajęcia z psychologiem
      • katecheza – na wniosek rodziców dzieci - 2 razy w tygodniu
      • zajęcia ruchowe z rehabilitantem,
      • j. angielski – 1 raz w tygodniu,
      • zajęcia muzyczno-rytmiczne - 1 raz w tygodniu

      Zajęcia dodatkowe w grupach młodszych: Pszczółek, Motylków  trwają 15 minut, a w grupach: Biedronek, Żabek i Mrówek – trwają 30 minut.

      Zajęcia odpłatne są realizowane na życzenie Rodziców, w zależności od sytuacji epidemicznej.

      Co przynieść do przedszkola?

      Dzieci przynoszą do przedszkola obuwie zmienne (wygodne i bezpieczne), piżamki oraz ubranka do przebrania.

      Inne informacje przekażą Państwu wychowawcy grup.

      Sprawy różne.

      We wrześniu będą zorganizowane zebrania grupowe .

      O szczegółach poinformują wychowawcy grup poprzez skrzynkę WhatsApp.

      Jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie będzie przyprowadzone do przedszkola od 1 września – prosimy o zgłoszenie tego faktu.

      Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców (będzie to zawarte w kwestionariuszu informacji o dziecku).

      Nauczyciele grup i nauczyciele specjaliści  będą utrzymywać a Rodzicami kontakt telefoniczny i e-mailowy. Kontakt osobisty jest możliwy w ramach godziny dostępności, którą każdy z nauczycieli realizuje 1 raz w tygodniu. Harmonogram konsultacji zostanie przekazany Rodzicom przez wychowawców.

      Mycie ząbków w przedszkolu odbywa się w grupie Motylków, Biedronek, Żabek i Mrówek. Każde dziecka nakłada na szczoteczkę swoją pastę.

       Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe. LICZYMY NA PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.