• Nasza oferta

     • Koncepcja Pracy Przedszkola

     • Znalezione obrazy dla zapytania koncepcja pracy przedszkola

       

      KONCEPCJA PRACY

      MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 48

      w Katowicach

      na lata 2019/20 - 2021/22

       

      Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2019 r.  Uchwałą Nr 8/2019

      PODSTAWA PRAWNA

      • Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017  poz. 59 ze zm.),
      • Rozporządzenie MEN. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  z 2009 Nr 4, poz. 17),
      • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz.  z 2009 Nr 168 poz. 1324).
      • Konwencja Praw Dziecka.

       

               1. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

      Koncepcja pracy naszego przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało przyjemność ze zdobywania wiedzy.

               2. MISJA PRZEDSZKOLA

      W naszym przedszkolu każde dziecko:

      • ma możliwość wszechstronnego indywidualnego rozwoju;
      • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
      • obcuje ze sztuką rozwijając swoją aktywność twórczą;
      • osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych;
      • czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze;
      • poznaje swoje prawa.

       

               3. WIZJA PRZEDSZKOLA

      • Każde dziecko jest dla nas ważne i jest dla nas najwyższym dobrem;
      • stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości;
      • każdemu dziecku pomagamy poznać siebie, stać się samodzielnym  i otwartym na świat;
      • robimy wszystko, aby każde dziecko czuło się bezpieczne i akceptowane;
      • każdemu dziecku dajemy możliwość rozwoju swoich zainteresowań  i rozbudzenia wyobraźni twórczej;
      • kształtujemy u dziecka umiejętność odbioru sztuki (rozwijania wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej);
      • każde dziecko uczymy radzenia  sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętności  rozwiązywania problemów;
      • przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i bycia szczęśliwym.

       

      Nasze przedszkole to miejsce:

      • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
      • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
      • kreatywnego myślenia, radości i humoru.

       

              4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

      •   Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb  i możliwości.
      •   Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki  w szkole.
      •   Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.
      •    Kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości    estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć).
      •   Promowanie zdrowego stylu życia: kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywne spędzanie czasu.
      •   Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie  z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
      •   Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
      •   Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
      •   Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

       

              5. BAZA PRZEDSZKOLA

       Przedszkole ma ponad sześćdziesięcioletnią tradycję. Wybudowano je w roku 1953 w  środku osiedla. Budynek znajduje się w centrum miasta, w  dużym ogrodzie, z dala od gwaru   ulicznego.

              Jego bazę lokalową stanowi:

      • wolnostojący  budynek, dwukondygnacyjny;
      • ogród wyposażony w urządzenia sprzyjające zabawom na powietrzu   i zajęciom sportowo – rekreacyjnym;
      • 4 sale zajęć dzieci wyposażone w nowoczesne meble, kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki;
      • łazienka na każdej kondygnacji dla 2 grup dzieci;
      • szatnia;
      • sala zajęć ruchowych;
      • gabinet logopedy i psychologa.

      Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne:

      • 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego a także nauczycieli specjalistów:
      • logopedę,
      • psychologa,
      • nauczyciela rehabilitanta,
      • nauczyciela katechetę,
      • nauczyciela  zajęć muzyczno-ruchowych
      • nauczyciela języka angielskiego.

       

              6. METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

      Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy  i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

      • Odimienna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak
      • Program edukacji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
      • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
      • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
      • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
      • Twórcze metody aktywności ruchowej (metoda Labana,)
      • Pedagogika zabawy
      • Elementy muzykoterapii i relaksacji
      • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

       

      7.WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

      Współpraca z ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi   i organizacjami   wspierającymi działalność wychowawczą, uatrakcyjnia realizację treści programowych wychowania przedszkolnego i zachęca do udziału również Rodziców.

      • Komenda Straży Miejskiej w Katowicach – udział w zajęciach dydaktycznych na terenie placówki,
      • Komenda Ruchu Drogowego - realizacja programu edukacyjnego dla dzieci;
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 – wspieranie dzieci  i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   i emocjonalnych dziecka, wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczej, konsultacje z nauczycielami dotyczącymi sytuacji rodzinnej i społecznej dziecka;
      • Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii – prowadzenie staży dla studentów, zajęcia warsztatowe dla dzieci z psychologii  i logopedii;
      • Towarzystwo Pszczelarskie - udział w zajęciach dydaktycznych na terenie placówki;
      • Miejski Dom Kultury  Koszutka -  zajęcia warsztatowe „Akademia Baśni”, warsztaty ekologiczne, koncerty muzyczne dla dzieci, współorganizacja programu „Zdrowie na Start”, występy dzieci,
      • Biblioteka Miejska – udział w zajęciach głośnego czytania, zajęciach warsztatowych, konkursach;
      • Centrum Sztuki Filmowej – udział w cyklicznych zajęciach programu KAKADU oraz zajęciach warsztatowych,
      • Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM - udział w spektaklach i lekcjach teatralnych,
      • Muzeum Śląskie – lekcje muzealne,
      • Planetarium Śląskie- zajęcia edukacyjne,
      • Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie „Skansen” – edukacja regionalna,
      • współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 62 – udział w spektaklach teatralnych i dniach otwartych,
      • współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 36 – cykliczny udział dzieci 5, 6-letnich zajęciach edukacyjnych oraz  w dniach otwartych,,
      • współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia im. M. Karłowicza –  współorganizacja  koncertów, przesłuchania dzieci
      • współpraca z innymi przedszkolami - udział w konkursach: plastyczne, teatralne i recytatorskie, muzyczno-wokalne, spartakiada sportowa.

       

       8. UDZIAŁ W AKCJACH I PROGRAMACH OGÓLNOPOLSKICH:

      • udział w programie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- promującym zdrowie dzieci       i ich rodziców;
      • udział w programie „Szpital Pluszowego Misia”- wdrażającym do prawidłowych postaw wobec choroby i personelu medycznego;
      • udział w programie ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”- promującym ekologiczne postawy i zachowania wśród dzieci;
      • udział w programie „5 porcji Warzyw i Owoców” –zachęcającym do spożywania warzyw i owoców;
      • udział w programie „Mamo, Tato wolę wodę” – kształtującym prawidłowe nawyki żywieniowe;
      • udział w programie „Dzieciństwo bez próchnicy” – zachęcającym do dbania o zdrowie;
      • udział w ogólnopolskim programie „Akademia Aquafresh” – kształtującym prawidłowe nawyki higieniczne;
      • udział w Miejskim Programie Profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pt. ,,Bezpieczne dziecko - Przyjaciel Sznupka” – wdrażającym prawidłowe zachowania w ruchu drogowym;
      • udział w programie „Przyjaciele Zippiego” –  promującym zdrowie emocjonalne małych dzieci;
      • udział w programie „Poznaję i akceptuję siebie i innych” – kształtującym właściwe postawy wobec niepełnosprawnych rówieśników;
      • udział w Ogólnopolskiej Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom –zachęcającej do codziennego czytania i kontaktu z literaturą;
      • udział w programie „Szklanka mleka” we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską „MILKO” – zachęcającym do świadomego dbania o prawidłowe żywienie;
      • udział w programie szkolnym zużytych baterii REBA – wdrażającym zachowania proekologiczne;
      • udział w śląskim programie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”;
      • zbiórka zakrętek – udział w akcji „Zakręć się” – zachęcającym do pomocy innym poprzez zachowania proekologiczne (zbiórka odpadów);
      • udział w akcji „Sprzątanie świata” – wdrażającym do dbania o środowisko.

       

      9. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

      • Wspieranie rodziców w pracy nad rozwojem i edukacją dzieci - organizacja zajęć otwartych, konsultacji oraz zebrań dla rodziców;
      • Organizowanie cyklicznych spotkań nauczycieli oraz specjalistów (logopedy i psychologa)  z rodzicami dzieci;
      • Wspólna organizacja akcji charytatywnych (zbiórka zabawek, książeczek i środków czystości i higienicznych dla dzieci z ubogich rodzin; świetlica środowiskowa „Gniazdo”, zbiórka zakrętek dla chorych dzieci w ramach akcji „Zakręć się”,
      • Zaangażowanie rodziców w akcje ekologiczne - segregowania odpadów  do wtórnego przetwarzania, makulatura, baterie, plastikowe nakrętki;
      • Włączanie rodziców w działania prozdrowotne program realizowany we współpracy z Domem Kultury „Zdrowie na Start”;
      • Włączanie rodziców w działania związane z realizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego – pomoc w czasie wycieczek oraz w realizacji akcji charytatywnych;
      •  Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.     

       

      10.TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

              Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:

      • Pożegnanie Lata – piknik rodzinny
      • Pasowanie na Przedszkolaka.
      • Powitanie Jesieni – kolor żółty
      • Dzień Nauczyciela z udziałem emerytowanych pracowników.
      • Andrzejkowe wróżby
      • Dzień Górnika - w gwarze śląskiej, dzień kuchni śląskiej.
      • Spotkanie z Mikołajem.
      • Kiermasz Świąteczny.
      • Powitanie zimy – kolor biały i niebieski
      • Konkurs dla dzieci i rodziców na ozdobę choinkową
      • Spotkanie opłatkowe z kolędowaniem.
      • Jasełka dla najbliższych, dla dzieci i rodziców
      • Dzień Babci i Dziadka.
      • Bal karnawałowy z wodzirejem.
      • Konkurs dla dzieci i rodziców na pisankę wielkanocną.
      • Kiermasz świąteczny.
      • Śniadanie wielkanocne.
      • Powitanie wiosny – kolor zielony
      • Dzień Mamy i Taty.
      • Wyjazd dzieci 5-6-letnich na „Zielone Przedszkole”
      • Olimpiada Sportowa z okazji Dnia Dziecka
      • Pożegnanie starszaków.
      • Dni otwarte – wspólne zabawy z nowoprzyjętymi dziećmi.
      • Powitanie Lata – kolor czerwony
      • Organizacja Pleneru Malarskiego dla dzieci z katowickich przedszkoli.

       

      11. SYLWETKA ABSOLWENTA

      Absolwent naszego przedszkola jest:

      • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

      - często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość;

      - przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania;

      - osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy umiejętności

      • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

      - dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd

      - stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie

      - zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań własnych i innych osób

      • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

      - szanuje innych ludzi , szanuje własność swoją i cudzą,

      - zna swoje prawa i obowiązki

      - zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania.

      • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:

      - Jest samodzielny

      - jest dojrzały społecznie

      - odporny emocjonalnie

      - zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

       

      12. PRIORYTETY NA LATA 2019/20 – 2021/22

      1. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
      2. Rozwijanie zainteresowań i postaw twórczych dzieci.
      3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
      4. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego   i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

       

                Zadania priorytetowe 

      1. Wczesne rozpoznawanie uzdolnień dziecka oraz dysharmonii rozwojowych, uwzględnianie ich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju.
      2. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
      3. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności:
      1. kształtowanie umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej),
      2. kształtowanie postaw ekologicznych,
      3. nabywanie doświadczeń w kontakcie z literaturą dziecięcą.
      1. Zapewnienie dziecku osiągania sukcesów na miarę jego możliwości.
      2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

       

               Kierunki pracy

      1. „Rozwijamy się wszechstronnie”  -  promowanie u dzieci aktywnej postawy, otwartości, kreatywności; stwarzanie warunków do doświadczania, przeżywania i wyciągania  wniosków.
      2. „ Ze sztuką za pan brat” – stwarzanie warunków do wszechstronnego kontaktu ze sztuką, kształtowanie wrażliwości oraz wytrwałości w dążeniu do rozwoju własnych zainteresowań   i uzdolnień, kształtowanie potrzeby bezpośredniego kontaktu ze sztuką.
      3. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – promowanie zdrowego stylu życia: kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, podejmowanie działań prozdrowotnych, uświadomienie zagrożeń ekologicznych.
      4. „Chcemy być razem” – tworzenie wspólnoty przedszkolnej, kształtowanie współodpowiedzialności dorosłych za wychowanie dziecka, promowanie działań sprzyjających rodzinnemu spędzaniu czasu.