• RODO

     • Monitoring wizyjny

     • Znalezione obrazy dla zapytania monitoring wizyjny

      REGULAMIN  UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

      W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 48 W KATOWICACH

       

      § 1

      Monitoring wizyjny wykorzystywany jest przez Miejskie Przedszkole nr 48 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669.)

      §2

      1. Monitoringiem wizyjnym objęte są  pomieszczenia:

      • teren zewnętrzny wokół placówki,
      • ogród przedszkolny,
      • wejście do placówki,
      • hol dolny
      • szatnia dla dzieci na parterze

      2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

      3. Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

      § 3

      Monitoring nie obejmuje:

      • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
      • pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
      • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
      • pomieszczeń socjalnych,
      • szatni i przebieralni dla pracowników, 
      • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
      • kuchni i zaplecza kuchennego.

      §4

      Osoby wchodzące na teren monitorowany informowane są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie piktogramów i tablic informacyjnych przy każdym wejściu w teren monitorowany i przy wejściu do monitorowanego obiektu.

      § 5

      1. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu do którego ma dostęp jedynie Dyrektor i osoby upoważnione przez Dyrektora.
      2. Dostęp do odtwarzania nagrań mają tylko osoby posiadające upoważnienie Dyrektora.
      3. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.