• Mrówki

     • Ramowy rozkład dnia

     • GRUPA - „MRÓWKI”

      Grupa pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00

      6:30 – 8:30 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi, zabawy dowolne wg zainteresowań, ćwiczenia poranne
        czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
      8:30 – 9:00 I śniadanie
      9:00 – 9:15 czynności higieniczne – mycie zębów, przygotowanie do zajęć
      9:15 – 10:15 zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym, stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych i fizycznych
      10:15 – 11:15 tworzenie sytuacji do obserwowania eksperymentowania i odkrywania , wykorzystanie pobytu na świeżym powietrzu do obserwowania przyrody (spacery i wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym), ćwiczenia gimnastyczne
      11:15 – 11:30 zabiegi higieniczne, pomoc przy przygotowaniu posiłku
      11:30 – 12:00 II śniadanie
      12:00 – 12:30 relaks przy muzyce, słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycielkę
      12:30 –13:30 kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy kreatywne: plastyczne, muzyczne, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej zabawy
      13:30 – 13:45 przygotowanie do obiadu, wspieranie samodzielnych działań dziecka
      13:45 - 14:00 głośne czytanie literatury dziecięcej
      14:00 – 14:30 obiad, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, związanych ze spożywaniem posiłku
      14:30 – 16:00 tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, utrwalanie wiadomości zdobytych w ciągu dnia, prowadzenie obserwacji pedagogicznej, praca indywidualna z dzieckiem
         

      Zajęcia dodatkowe odbywają się wg harmonogramu.